Bộ phận Kinh doanh
Điện thoại: 028 62959728
Email: kd@yuki24.vn

Ông Lê Văn Thư
Giám đốc Điều hành
Di động: 0938 307 662
Email: thulv@yuki24.vn

Bộ phận Dịch vụ Khách hàng
Điện thoại: 028 6295 9728
Email: cs@yuki24.vn

Bộ phận Nghiệp vụ
Điện thoại: 028 6295 9719
Email: pnv@yuki24.vn